ZÁMER

Publikácia vychádza ako súčasť dlhodobo realizovaného procesu iniciatívy LOCAL ACT s názvom Dizajn každodennosti‚ prostredníctvom ktorého chceme prispieť k premýšľaniu o význame miesta v kontexte každodennej skúsenosti – vytvoriť impulzy a otvoriť priestor na ďalšie prístupy‚ ktoré môžu rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach spolupráce zlepšovať identifikáciu sa obyvateľov a používateľov s miestami‚ kde sa odohráva ich každodennosť‚ a napomáhať tak formovaniu spoločnej mestskej skúsenosti.

Priblíženie skúsenosti trhoviska má napomôcť porozumieť tomu‚ čo utvára miesto‚ akým je trhovisko‚ akým spôsobom sa s ním ľudia identifikujú a aké faktory – fyzické a symbolické‚ individuálne a kolektívne‚ vonkajšie či vnútorné – zohrávajú v tomto procese rolu. Chce poukázať na skutočnosť‚ že vnímanie miesta jeho používateľmi‚ artikulované prostredníctvom zdanlivo nepatrných symbolov‚ môže prerásť z vnútorne angažovaného prístupu do zhmotnenej podoby verejného konania.