O AUTORKÁCH

ZUZANA IVAŠKOVÁ
Koncept & texty

Absolvovala magisterské štúdium na Katedre humánnej geografie na PriF UK v Bratislave (2007)‚ kde sa venovala výskumu inovatívnych prístupov k miestnemu rozvoju v Bratislave‚ analýzou aktérov vstupujúcich do vzťahov vo verejnom priestore mesta a ich vplyvom. Ako lokálna aktérka‚ angažujúca sa na periférii centra mesta Bratislava‚ spoluiniciovala vznik občianskeho združenia LOCAL ACT (2012) a viacero občianskych aktivít vo verejnom priestore (Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici‚ Salónik na Hlavnej stanici a i.). Zaujíma sa o skúmanie úlohy miesta v individuálnej či kolektívnej identite‚ mestskú každodennosť (Dizajn každodennosti‚ 2013) a rozvoj mestského občianstva (Mesto ako politikum‚ 2014). Pôsobí v mimovládnom neziskovom sektore ako koordinátorka kultúrnych projektov‚ ako aj vo verejnom sektore v oblasti plánovania a implementácie kultúrnych politík územnej samosprávy.

EVA BENKOVÁ
Fotografie

Po ukončení magisterského štúdia na Katedre fotografie a nových médií VŠVU (2012) pôsobila ako pedagóg na Oddelení úžitkovej fotografie‚ ŠÚV v Bratislave. Ďalej sa venovala organizácii festivalu Bratislava Design Week. Výstavy‚ na ktorých participovala — Vizuálne premeny Slovenska v Bratislave (2012)‚ Výstava KFaNM VŠVU v rámci EHMK v Košiciach (2013)‚ Dni slovenského umenia vo Viedni (2014). Vo fotografii uprednostňuje dokumentárny prístup. V roku 2013 spolu s o. z. LOCAL ACT pracovala ako fotografka na internetovom projekte http://www.dizajnkazdodennosti.sk‚ ktorý skúmal bratislavskú štvrť v okolí ulice Šancová. Pracuje aj ako grafická dizajnérka‚ z tejto oblasti ju zaujíma najmä knižný dizajn.